Home office. Každý ho chce, ale málokdo ho umí využívat

29.10.2018

Home office je jeden z nejpoptávanějších benefitů ze strany zaměstnanců pracujících v kancelářích. Je také neustále propíraným tématem na poradách managementu. Jedněmi zatracovaný, jinými naopak vynášený do nebe. Některé firmy pravidla pro home office uvolňují, jiné “utahují šrouby”. Původně velmi benevolentní Yahoo! opět povolalo zaměstnance povinně zpět do kanceláří a někteří další velcí hráči ho pomalu následují.

Text: Jaroslav Plavec/JuiceUP

Není stejné firemní kultury, není stejných indikátorů utvářejících engagement zaměstnanců, není stejné pracovní morálky. Každá firma je unikát. Home office by neměl být pouze nahodilý benefit, který nabídnete jenom proto, že jej zaměstnanci chtějí, nebo proto, že jej nabízí konkurence.
Zavedení home office a jeho konkrétních parametrů musí zapadat do celkové strategie employee engagementu s přímou vazbou na dosahování vašich business cílů.
Pokud řešíte, jak k home office přistoupit, pro jaké oddělení ve firmě je vhodný, nebo jaké mu nastavit limity a pravidla, vezměte v potaz následující 4 fakta, která vám mohou ve vašem rozhodování pomoci.

Home office musí zapadnout do celkové engagement strategie.
 

Není pro všechny

Home office je vhodnější v prostředích, kde se náplň práce spíše opakuje, kde dochází k méně interakcím mezi zaměstnanci a kde člověk pracuje relativně nezávisle po delší časový úsek.
Naopak u firem, jejichž výsledek závisí na potřebě spolupráce, na výměně kreativních nápadů a na potřebě rychlé týmové reakce, je požadavek na přítomnost zaměstnanců v kanceláři naprosto legitimní.
Pokud pracovní náplň zaměstnanecké pozice nelze jednoznačně zařadit do jedné z výše uvedených kategorií, posuďte, jak velké procento z celkového objemu zabírá ten který typ práce a podle toho proporcionálně dotujte počet dní pro home office v týdnu na jednotlivé pozice.

Engagement

Zaměstnanci, kteří využívají home office a pracují z domova, uvádějí, že je velmi uvolňující odprostit se od ruchu open-space. Oceňují možnost ponořit se do hluboké práce bez nutnosti neustále odskakovat na meetingy a deklarují, že v domácím prostředí jsou schopni udělat více práce než v kanceláři. Celkově zaměstnanci pociťují mnohem menší frustraci ze samotné práce, když jí dělají z domova (nebo z libovolného jiného místa mimo kancelář).
Jedním z pilířů employee engagementu je pocit zaměstnance, že odvedl dobrou práci. Pokud tedy zaměstnanci odvedou více práce a cítí se méně frustrovaní, když pracují z domova, zdá se být home office jasným prostředkem ke zvýšení engagementu lidí.
Tento závěr potvrzují i poslední reporty Gallupu, avšak jen do určité míry. Zaměstnanci pracující z domova jsou angažovanější než jejich kolegové v kancelářích, pouze pokud pracují na home office do 20 % jejich pracovního času, tj. jeden den home office týdně. Ti, kteří pracují na home office více jak 20 %, nevykazují vyšší engagement ve srovnání s tím, kdyby seděli v kanceláři.

Pocit dobře odvedené práce je jedním z pilířů engagementu.
 

Produktivita

Známý experiment ve firmě Ctrip ukázal na významný vliv home office na produktivitu zaměstnanců. Oddělení společnosti, ve kterém experiment probíhal, splňuje požadavky na home office uváděné výše – pracovní náplň byla relativně autonomní, bez nutnosti kolaborace a kreativity.
Zaměstnanci byli náhodně rozděleni do dvou skupin. Jedni pracovali standardně v kanceláři a druzí pracovali 4 dny v týdnu na home office. Po 9 měsících byl experiment vyhodnocen a ukázalo se, že zaměstnanci pracující z domova vykazovali mnohem méně pauz a méně sick days. Díky tomu byli v průměru o 13 % produktivnější v plněných úkolech oproti jejich kancelářským protějškům.

Home office má významný vliv na produktivitu zaměstnanců.
 

Socializace

V experimentu popisovaném výše však došlo k překvapivému paradoxu. Na počátku se do devítiměsíčního experimentu přihlásilo 255 lidí, kteří byli rozděleni náhodným losem do dvou skupin. Jedna skupina pracovala z domova 4 dny z pracovního týdne, zatímco druhá zůstala pracovat standardně v kanceláři.
Po ukončení experimentu bylo všem zúčastněným z obou skupin nabídnuto pracovat 4 dny na home office jako standardní pracovní uspořádání. Přes obrovský zájem o home office na počátku experimentu byl výsledný efekt opačný. Celá polovina pracovníků, kteří pracovali z domova, se chtěla vrátit do kanceláře a pouze čtvrtina z těch, kteří pracovali z kanceláře, využila nabídku na nové uspořádání.
Hlavním důvodem bylo pouze to, že ti, co pracovali z domova, se cítili osamělí. Lidé se chtějí potkávat!

Home office by měl být pečlivě volen a měl by zapadnout do jasné strategické vize práce se zaměstnanci. Vždy je nutné posoudit činnost, kterou zaměstnanci vykonávají, a podle toho přizpůsobit pravidla využívání home office. Home office má přímý vliv na produktivitu, engagement zaměstnanců či socializaci zaměstnanců, ale pozitivních výsledků a ozdravného efektu na firemní kulturu je dosaženo pouze tehdy, pokud je míra home office moderována.

Tento text byl publikován v listopadu 2018 na webu www.morethenoffice.eu.